آتشی در سینه دارم جاودانی

واسه اولین سال چهارشنبه سوری از روی آتیش نمی پرم
و این یعنی غربت…

عنوان اثر: آتش عشق
عکاس: پویان مدنی پور
ویرایش: عباس ملک حسینی